อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ

ISBN : 978-616-510-983-3
ผู้แต่ง : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : บันทึก-ความเรียง
ราคาปก : 235.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 218.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ในเวลานี้ พี่น้องชาวไทยเราจำนวนหนึ่งกำลังถูก พัดพาให้ไปยึดถือบัญญัติว่าอะไรเป็นประชาธิปไตย อะไร ไม่ใช่ประชาธิปใตย แล้วเถียงกันเอาเป็นเอาตาย โดยลืมไป ว่าทั้งหมดเป็นแค่สมมุติสัจจะ เป็นความจริงสัมพัทธ์ที่ ขึ้นต่อนานาปัจจัย และไม่มีอันใดเที่ยงแท้ถาวร อย่างนี้เรียกว่าติดกับอยู่ในทวิภาวะ ซึ่งเป็นบ่วงทุกข์ อันหนักหน่วง และคงเปลื้องทุกข์ไม่ได้ ถ้าไม่ถอนตัวกลับ มาสู่มัชฌิมาปฏิปทา... ...ความคิดสุดโต่ง ไม่ว่าจะมาจากขั้วไหน ล้วนหนีไม่พ้น เรื่องของอัตตาที่เชื่อว่าตนเองคือผู้กำหนดความเป็นไป เห็นว่าตนเองคือศูนย์กลางจักรวาล ภาชาธรรมเรียกกิเลส กลุ่มนี้ว่าปปัญจะ อันประกอบไปด้วยตัณหา ทิฐิ และมานะ ตราบใดที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลยึดถือความเห็นของตน เป็นใหญ่ ไม่ยอมถอนอุปาทานจากทวิภาวะ ความขัดแย้ง ก็จะดำเนินไปสู่ความรุนแรง

  • ติดตามเรา