เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก พร้อมบูรณาการครบ 4 สาระ เล่มที่ 1 อายุ 3-4 ปี

ISBN : 978-616-510-097-7
ผู้แต่ง : พรทิพย์ บุญมงคล
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : สาระการเรียนรู้-เด็กปฐมวัย
ราคาปก : 50.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 35.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก พร้อมบูรณาการครบ 4 สาระ เล่มที่ 1 : อนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี ชุดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกแบบโดยคำนึงถึง "การเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุขกับสิ่งรอบตัว" เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก พร้อมบูรณาการครบ 4 สาระ สำหรับนักเรียนในระดับอนุบาล 1 อายุ 3-4 ปี เพื่อให้เด็กได้ฝึกและพัฒนาทักษะในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมจากเรื่องไกล้ตัว เริ่มจากความรู้เดิมที่เด็กมีอยู่ไปสู่สิ่งที่เด็กอยากรู้ และสิ่งที่เด็กควรรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เด็กจะได้เรียนรู้การปรับตัว รู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อออกสู่สังคมนอกบ้านอย่างมีความสุข

  • ติดตามเรา