คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ISBN : 974-168-880-043-0
ผู้แต่ง : ดร. ยอดธง รอดแก้ว
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
หมวดหนังสือ : ปกิณกคดี
ราคาปก : 95.00 บาท
ราคาหักส่วนลด : 59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบทดสอบท้ายบท เพื่อให้ผู้อ่านฝึกทักษะความคิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น/ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น / บทที่ 2 การใช้งานระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์วิสต้า / บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2007 / บทที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2007 สำหรับงานตกแต่งเอกสาร / บทที่ 5 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ไมโครซอฟต์ เวิร์ด 2007 สำหรับงานเอกสารในชีวิตประจำวัน / บทที่ 6 โปรแกรมตารางงาน ไมโครซอฟต์ เอกเซล 2007 / บทที่ 7 การใช้สูตรคำนวณในเอกเซล / บทที่ 8 การสร้างแผนภูมิด้วยเอกเซล และการพิมพ์เอกสารบนเครื่องพิมพ์ / บทที่ 9 การใช้งานโปรแกรมนำเสนองาน ไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เพาเวอร์พอยต์ 2007 / บทที่ 10 การสร้างภาพนิ่งเพื่อนำเสนองาน ไมโครซอฟต์ ออฟฟิต เพาเวอร์พอยต์ 2007 / บทที่ 11 อินเตอร์เนตและการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / บทที่ 12 จริยธรรมและความรับผิดชอบในการฝช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ

  • ติดตามเรา